MAGASINET #3 2017

MAGASINET #3 2017

KUNGSMÄSSAN MAGASINET | 39 .D΍H Y¦UOGHQV GU\FN Anne Nilsson 199 kr på Akademibokhandeln 6PDNVDWW ND΍H 39 kr/st eller 135 kr för fyra S§ .DKOV WKH ND΍HKDQGHO GREEN DRIZZLE BYESPRESSOHOUSE òȍű Ǝǫnj ȥơƎ ǫ Ǝơȥ ʽŔɭȟŔ ɽȇɃȥŔ ȟǫȍǿɃȥ࡬ ȥǿʠʋ Ŕʽ ơȥ ɽɢơƃǫŔȍȇȶȟɢȶȥơɭŔƎ ɽŔȍȍŔƎ ȶƃǠ ŔʽɽȍʠʋŔ ɽǫʋʋȥǫȥnjơȥ ȟơƎ ơȥ ƎʠŹŹơȍ ƃȶɭʋŔƎȶ ʋǫȍȍɽŔȟȟŔȥɽ ȟơƎ ơȥ ŔɭȶȟljˊȍȍƎ ȇŔljljơȇŔȇŔࡳ qťɭ ʋɭǫʽɽ ȟŔȥ࡯ HUR LÄNGE VARAR EN FIKA? LINNÉA Fȥ Ǡťɭȍǫnj ʋɭťljljɢʠȥȇʋ ȟơƎ ʋˊƎȍǫnj ǫȥɽɢǫɭŔʋǫȶȥ ljɭűȥ Ǝơʋ ɽʋȶɭŔ ȍŔȥƎơʋ ǫ ʽťɽʋơɭࡳ ¡ơƎ ơȥ ȍơʽŔȥƎơ ȇŔȇ࢛ ȶƃǠ Ǝɭˊƃȇȟơȥˊ ǫȥɽɢǫɭơɭŔƎ Ŕʽ njťɽʋơɭȥŔɽ Ƀȥɽȇơȟűȍ ljűɭ Ǝʠ ơȥ ljɃɭɽȟŔȇ Ŕʽ ȟȶɭnjȶȥƎŔnjơȥɽ ƃŔljƢȇʠȍʋʠɭࡳ ESPRESSOHOUSE Matiga mackor, fräscha sallader och ȟʠɽʋǫnjŔ ŹŔȇʽơɭȇ ljɭŔȟʋŔnjȥŔ Ŕʽ ơnjơʋ ŹŔnjơɭǫࡳ FnjȥŔ ȇŔljljơɭȶɽʋȥǫȥnjŔɭ ǫ ɽŔȟŔɭŹơʋơ ȟơƎ ǠɃnjȇʽŔȍǫʋŔʋǫʽŔ ɭȶɽʋơɭǫơɭࡳ áű Fɽɢɭơɽɽȶ qȶʠɽơ Źȍǫɭ ˪ȇŔʠɢɢȍơʽơȍɽơȥ ȇȶȟɢȍơʋʋࡳ STEINBRENNER& NYBERG Med stenhällsbakade bröd gjorda på lokala ɭűʽŔɭȶɭ ɽŔȟʋ ơʋʋ ȇȶȟɢȍơʋʋ ɽȶɭʋǫȟơȥʋ Ŕʽ ơnjơȥʋǫȍȍʽơɭȇŔƎơ ɢɭȶƎʠȇʋơɭ ȟɃʋɽ Ǝʠ Ǡťɭ Ŕʽ ơȥ ljʠȍȍťȥƎŔƎ ƃŔljƢʠɢɢȍơʽơȍɽơࡳ 7ơɭŔɽ ȍơƎȶɭƎ ¥ˊʋʋǫnjǠơʋơɭ ȶƃǠ ¥ǿʠʋȥǫȥnjŔɭ njơɭ Ǝǫnj ơȥ ljɃɭŔȥǫȥnj Ŕʽ ʽŔƎ ɽȶȟ ʽťȥʋŔɭࡳ TRIUMFGLASSCAFÉ ‘Ŕljljơ ȶƃǠ njȍŔɽɽ ࢘ ơȥ ȶɽȍŔnjŹŔɭ ȇȶȟŹǫȥŔʋǫȶȥ࡬ eller hur? På Triumf Glasscafé kan du ȥǿʠʋŔ Ŕʽ ࠁࠂ ȶȍǫȇŔ ɽȶɭʋơɭɽ ɽȇȶɢnjȍŔɽɽ ơȍȍơɭ ɽȶɭŹơʋ࡬ ȟǿʠȇnjȍŔɽɽ ȶƃǠ ˊȶʠnjǠʠɭʋnjȍŔɽɽ࡬ Ŕȍȍʋ ʋǫȍȍ ơȥ ɭˊȇŔȥƎơ ȇȶɢɢࡳ òȟŔɭɭǫnjʋ࡯ KAHLS THE&KAFFE ʟ HANDEL þŔ ơȥ ȥˊȟŔȍơȥ ʋŔȇơ ŔˁŔˊ࢛ȇŔljljơ Ǡȶɽ ‘ŔǠȍɽ ȥťɽʋŔ njűȥnj Ǝʠ ťɭ ɢű ‘ʠȥnjɽȟťɽɽŔȥ࡯ áɭȶʽŔ ࢪ7Ŕnjơȥɽ Źɭˊnjnjࢪ ȟơƎ ơȥ ȥˊ ȇŔljljơɽȶɭʋ ʽŔɭǿơ ȟȶɭnjȶȥ ơȍȍơɭ ‘ŔǠȍɽ ơnjȥŔ ơɽɢɭơɽɽȶŹȍŔȥƎȥǫȥnj ŽʙȢNJɷȄŔLJLJƟ från espressomaskinen. DȢ ˩ȄŔ ŸɧʙȄŔɧ ʶŔɧŔ ȜƟȊȊŔȢ ࠇࠃ ȲƂǝ ࠇࠆ ȜǨȢʙʄƟɧࡲ ġǨ ʄŔɧ NJŤɧȢŔ ƟȢ ȄŔȄŔ ʄǨȊȊ࡬ ƟȊȊƟɧ ʶŔɧLJȾɧ ǨȢʄƟ ƟȢ ɷȜȾɧNJŰɷࡳ KAFFESTÄLLEN PÅ KUNGSMÄSSAN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=