MAGASINET #3 2017

¡ơƎ ĭŔǠȶȶ ‘z-‘è Źȍǫɭ Ǝǫȥ ʠɢɢȍơʽơȍɽơ Ŕʽ ƃˊȇơȍʋɭťȥǫȥnjơȥ ǫȥȶȟǠʠɽ ȟŔˉǫȟŔȍࡳ ȍȍʋ ɽȶȟ ŹơǠɃʽɽ ťɭ ʋɭŔǫȥơɭȥ ȶƃǠ ơȥ ƃˊȇơȍʋɭťȥǫȥnjɽŔɢɢ ࢏ʋ ơˉ njɭŔʋǫɽŔɢɢơȥ ĭŔǠȶȶ bǫʋȥơɽɽ࢐ࡳ 7ơȥ ɽȥǫȍȍɭǫȇŔ ʠʋljȶɭȟȥǫȥnjơȥ njɃɭ ƃˊȇȍǫȥnjơȥ ɽʋŔƎǫnjࡳ þŔƃȇ ʽŔɭơ ĭǠơơȍ࢛¶ȥ࢛ljʠȥȇʋǫȶȥơȥ ɽȍǫɢɢơɭ Ǝʠ ȟȶȥʋơɭŔ Ŕʽ ŹŔȇǠǿʠȍơʋࡳ 7ơʋ ťɭ ŹŔɭŔ Ŕʋʋ ɢȍŔƃơɭŔ ƃˊȇơȍȥ ǫ ʋɭŔǫȥơɭȥ ɽȶȟ Ǝơȥ ťɭࡳ ȥɽȍʠʋ Ǝǫȥ ǫ¶ò࢛ơȥǠơʋ ȟơƎ ŹȍʠơʋȶȶʋǠ࡬ ɽơȥ ǠŔɭ Ǝʠ ʽǫŔ Ŕɢɢơȥ ljʠȍȍ ȇȶȥʋɭȶȍȍ Ƀʽơɭ ȟȶʋɽʋűȥƎ ȶƃǠ Ǡʠɭ Ǝǫȥ ʋɭťȥǫȥnjɽɭʠȥƎŔ ɽȇŔ ɽơ ʠʋࡳ ‘ťȥɽȍŔȥ Ŕʽ ʠɢɢ࢛ ȶƃǠ ȥơɭljɃɭɽŹŔƃȇơ ťɭ ȇʠɽȍǫnjʋ ťȇʋŔࡳ ĭŔǠȶȶ bǫʋȥơɽɽ ‘z-‘è ò¥ á %ǫȇơ þɭŔǫȥơɭ ǠŔɭ Ŕȍȍʋ ɽȶȟ ŹơǠɃʽɽ ljɃɭ ơȥ ɭơŔȍǫɽʋǫɽȇ ƃˊȇơȍ࢛ känsla inomhus. Det enda som saknas är ȇťȥɽȍŔȥ Ŕʽ ʽűɭȍʠljʋ ȟȶʋ Ŕȥɽǫȇʋơʋ࡬ ȟơȥ Ǝơʋ ȇŔȥ ʽŔɭŔ ʽťɭʋ Ŕʋʋ ʽťȥʋŔ ɢűࡳ DE BÄSTA BACKARNA HITTAR DU I VARDAGS ʟ RUMMET )…Ø ¹ÊÂÂ—Ø Ø…““ëâ—à ¡ÎØ “«¢ ÜÊ ó«Ãã—ØÜ荹Ø Ã…Ø “—ã…Ø “¢Ü ãã だ«Ã ú¹—¼Ã ¡ÎØ Ü…ÜÊâ—Ãʈ A—“r¨ÊÊ 9, 9V ZÃÕ «¹— SÊô—Ø a؁«Ã—Ø ¡‰Ø “è «Ã×ã؅ëâ —“ è㗹…Ãܼʈ WAHOO KICKR SNAP BIKE POWER TRAINER APPLE IPHONE X iPhone X ˩ȢȢɷ ɝŰ žŔƂLJȲɧʙȜ࡬ õƟȊǨŔ࡬ õɧƟ࡬ õƟȊƟȢȲɧ ȲƂǝ DȊNJǨNJŔȢʄƟȢ ÚǝȲȢƟǝȲʙɷƟࡲ ETTTIOFALDIGT LEVE FÖR IPHONE ! B…Ø ÕÕ¼— ÕؗܗÃã—ØØ Ãú ÕØʓè¹ã—Ø…Ø “—㠶輁¡ãÊà ¡ÎØ ¼¼ 㗹ë¹ÃÎؓØʈ H¨ « ‰Ø Œ¼—ó «Ã¢—à Œ—Ü󫹗Ãʈ «S¨ÊÃ—Ü ã«Ê‰ØÜʢ ¶èŒ«¼—èÂă؁“—Ü —“ —à ÕؗܗÃãã«Êà ó “—ØÜ —Ü㠗ù¹¼èÜ«ó ܁ØãÕ¨Ê× ¨«ã㫼¼Ü ʡ «S¨Ê× wʅ ǫáǠȶȥơ Ĵ ťɭ ɽɢɭťȥnjljˊȍȍƎ ȟơƎ ŹŔȥŹɭˊʋŔȥƎơ ʋơȇȥǫȇࡳ 7ơȥ ȟơɽʋ ɃnjȶȥŹɭˊȥɽǠɃǿŔȥƎơ ljʠȥȇ࢛ ʋǫȶȥơȥ ťɭ ȟơƎ ɽʋɃɭɽʋŔ ɽťȇơɭǠơʋ þɭʠơ7ơɢʋǠ࢛ȇŔȟơɭŔȥ࡬ ɽȶȟ njơɭ Ǝǫnj ȟɃǿȍǫnjǠơʋ ʋǫȍȍ bŔƃơ࢛z7 ʽǫƎ ǫȥȍȶnjnjȥǫȥnj࡬ ƎơʋʋŔ njơȥȶȟ Ŕʋʋ ŔȥŔȍˊɽơɭŔ ɽű ȟűȥnjŔ ɽȶȟ ࠂ ߿ ߿߿߿ ɢʠȥȇʋơɭ ɢű Ǝǫʋʋ Ŕȥɽǫȇʋơࡸ ơȥ ljʠȥȇʋǫȶȥ ɽȶȟ Ŕȥɽơɽ ɽťȇɭŔɭơ ťȥ ơʋʋ ˪ȥnjơɭŔʽʋɭˊƃȇࡳ čʋɃʽơɭ ƎơʋʋŔ ǠǫʋʋŔɭ Ǝʠ ʋɭűƎȍɃɽ ȍŔƎƎȥǫȥnj࡬ Ǝơʋ ɽʋŔɭȇŔɽʋơ njȍŔɽơʋ Ǡǫʋʋǫȍȍɽ ࢏ʋŔƃȇ࡯࢐࡬ ȟɃǿȍǫnjǠơʋ Ŕʋʋ ɽȇŔɢŔ ɭɃɭȍǫnjŔ ơȟȶǿǫɽ Ŕʽ Ǝǫʋʋ ơnjơʋ Ŕȥɽǫȇʋơ࡬ ǫȥʋʠǫʋǫʽ ȥŔʽǫnjơɭǫȥnj ȶƃǠ ȟˊƃȇơʋ࡬ ȟˊƃȇơʋ ȟơɭࡳ Välkommen till framtiden! Wahoo KICKR Snap Bike Power Trainer ˩ȢȢɷ ɝŰ žŔƂLJȲɧʙȜࡲ ࢇ ࠊ ࡲ ࠋࠋࠋ Ȅɧ࢈ KUNGSMÄSSAN MAGASINET | 41

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYyNDk=